டிசம்பர் - 5 தேசிய எதிர்ப்பு தினம்

 "டிசம்பர் - 5 தேசிய எதிர்ப்பு தினம்" ஆர்பாட்ட கூட்டத்தில்....