மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அலட்ச்சிய போக்கை கண்டித்து மாவட்டம் தழுவிய தர்னபோராட்டம் (7.8.2014)

மாவட்ட நிர்வாகத்தை கண்டித்து DGM (CFA) அலுவலகம் முற்றுகை...
மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அலட்ச்சிய போக்கை கண்டித்து மாவட்டம் தழுவிய தர்னபோராட்டத்தின் நிகழ்வுகளில் ...... (7.8.2014)


அகிலந்திய சங்க அரைகூவலுக்கு இணங்க (JAC) 
நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டதில் ....