வேலை நிறுத்தப் போராட்டம் (27.11.2014)

24.11.2014 ல் JAC  சார்பில் குன்னூரில்  நடைபெற்ற வேலை நிறுத்த போராட்ட விளக்க கூட்டத்தில்....
 
 
 
 
 
 
 
 

JAC ஆர்ப்பாட்ட கூட்டத்தில்.... 
குன்னூரில் 
உதகையில் 
 
 
 
 மாநில சங்க சுற்றறிக்கை 

மத்திய சங்க சுற்றறிக்கை