செப்டம்பர் 2 வேலை நிறுத்தம்

நாடுதழுவிய 17 வது வேலை நிறுத்தம் சில நிகழ்வுகள்....