மார்ச்-23 மாநிலம் தழுவிய கண்டன ஆர்ப்பட்டம்

மார்ச்-23 மாநிலம் தழுவிய கண்டன ஆர்ப்பட்டத்தில் சில காட்சிகள்....