ஆர்ப்பட்டம் மற்றும் மனு கொடுக்கும் போராட்டம்

BSNLCCWF அகில இந்தியா மாநாடு முடிவின்படி 30.11.2015 மாவட்ட தலைமையிடம் மனு கொடுக்கும் போராட்டம்.