06.06.2015 கூடலூர் கிளை மாநாடு

கூடலூர் கிளையின் BSNLEU & TNTCWU இணைந்த கிளை மாநாட்டு புகைப் படங்கள்