காலவரையற்ற உண்ணா நோன்பும், ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தமும், பெருந்திரள் உண்ணாநோன்பும் -மகத்தான வெற்றி

காலவரையற்ற உண்ணா நோன்பும், ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தமும், பெருந்திரள் உண்ணாநோன்பும் -மகத்தான வெற்றி

"கலந்து கொண்ட தோழர்கள் அனைவருக்கும் புரட்சி வாழ்துக்கள்".