போனஸ் தொடர்பாக நிர்வாகத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட கடிதம்