நீலகிரி மாவட்ட அட்சியரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 2013-14 ம் வருடத்திற்கான குறைந்தபட்ச உதிய உத்தரவு நகல்.